วารสารการบัญชีและการจัดการ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี

วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ มหาวิทยาลัยบูรพา