การบูรณาการการจัดการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตเชิงผู้ประกอบการ

องค์ประกอบของความเป็นผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจไม้ยางพาราในประเทศไทย

รูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของบริษัทนำเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจค้าปลีกกรณีศึกษาบริษัททิพย์ พัฒนอาร์เขต จำกัด:ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขาประตูน้ำ