กลยุทธ์การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่

การศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อความสำเร็จของธุระกิจในจังหวัดเชียงราย

โอกาสในการสร้างธุรกิจและการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาการเป็นผู้ประกอบการชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โครงสร้างเงินทุนธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย

The ultimate ownership of family firms and real earnings management : empirical evidence from Thailand