การพัฒนากรอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง

การพัฒนาระบบเซนเซอร์ตรวจสอบคุณภาพน้ำต้นทุนต่ำส้าหรับติดตามและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเลี้ยงปลาในกระชังด้วย IoT และซอฟต์แวร์รหัสเปิด

Industry Talk: Internet of Things กับ คุณ อาคม ไทยเจริญ

What Is IoT? | What Is IoT Technology And How It Works | Internet Of Things Explained

Internet of Things(IoT) Applications | IoT Tutorial for Beginners | IoT Training