วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2016): กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 (หน้า 33-60)

วารสาร สนย. ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมีนาคม 2555