วารสาร การเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ก.ค. – ก.ย. 2556

การเงินการคลัง ปีที่ 18 ฉบับที่ 56-2548

วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 7 ฉบับที 3 (2018)

วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560

วารสาร การเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค. – มี.ค. 2556