วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 (หน้า 14-25)

วารสารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พิมพ์เป็นปีที่ 54 ฉบับเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2554

วารสารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พิมพ์เป็นปีที่ 56 ฉบับเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2557