การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิก เรื่อง “ปัญหาผู้สูงอายุ”

การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง “HIV ไม่อันตราย ไม่ทำร้ายคนใกล้ชิด”

การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง หนอนตัวแบนนิวกินี

การผลิตสื่อสารคดีเรื่อง วิถีชีวิตคนไทยในสมัย ร.ศ.124 โดยใช้เทคนิคโมชั่นกราฟิกเพื่อเพิ่มความสนใจ

สื่อวีดิทัศน์ประสมโมชั่นกราฟิก เรื่องนิสัยและพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น