Critical Thinking

ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

ผลพลอยได้ของการเรียน Coding

แก้ปัญหาอนาคตเป็น ทักษะที่เด็กยุคใหม่ต้องมี

ทักษะการแก้ปัญหาของเด็กหายไปไหน ! /ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน