ภาษา อำนาจ หรือ ความเป็นอื่นผ่านเรื่องเล่ารอบรั้วโรงเรียน

พระคเณศ อมตะเทพอินเดียสู่สังคมไทยในมิติภาษาและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาผ่านการเรียนรู้แบบข้ามวัฒนธรรม

การเรียนรู้ภาษาผ่านการเรียนรู้แบบข้ามวัฒนธรรม