แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอันตรภาษาในเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์: วัจนกรรมขอโทษ

เนื้อหาและภาษาในบทเพลงถึง “พ่อ” : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ธรรมดาสอนโลก : การผสมผสานสัญญะทางวัฒนธรรมระหว่างพุทธศาสนากับความเชื่อในวิถีชาวบ้าน

ตัวบ่งชี้ทางภาษาแสดงความลังเลไม่มั่นใจ:ลักษณะทางภาษาที่ใช้จำแนกคำให้การจริงและเท็จ

“เด็กดีต้องทำบุญ” ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมสื่อสำหรับเด็ก ที่ผลิตโดยวัดพระธรรมกาย