การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

แนวทางกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการสอบบัญชี

การสร้างรูปแบบพฤติกรรมสำหรับศัตรูในเกมแอ็คชั่นสองมิติแบบเน้นตัวละครโดยอัตโนมัติด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

Clinical validation test of artificial intelligence assisted in skin cancer screening system on smartphone application

ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของนักบัญชีไทยต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI)