Consumer’s attitude toward purchasing luxury brand product and purchase intention

การศึกษาปัจจัยคุณสมบัติทางเว็บไซต์ที่มีผลต่อการรับรู้ (Brand awareness) กับตราสินค้าของผู้บริโภคชุดว่ายน้ำสตรีบนอินเตอร์เน็ต

การรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ำแร่บรรจุขวด

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความพึงพอใจและความสนใจในการกลับมาใช้บริการร้านอาหารและสถานบันเทิงของประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร

อิทธิพลของการรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันของผู้บริโภค ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจตราสินค้าแฟชั่น