การสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้า HI-END ในเขตกรุงเทพมหานคร

การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ตราสินค้าของเครื่องสำอางเกาหลีกับเครื่องสำอางไทย

การสร้างตราสินค้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย : กรณีศึกษา บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

กลยุทธ์และบทบาทของการประชาสัมพันธ์ในการสร้างตราสินค้าไทย

การสร้างตราสินค้าเส้ือผ้าแฟชั่นไทย: กรณีศึกษา ตราสินค้า PATINYA