กลยุทธ์การจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Product Portfolio Management: PPM) กรณีศึกษาของสินค้าแฟชั่น ที่มีตราสินค้า (Brand) และวางขายในร้านมัลติแบรนด์ (Multi-brand Store)

ผลของการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบไม่มีตราสินค้า ของผลิตภัณ์ยาคอราแลนต่อการรับรู้ จดจำและสั่งจ่ายยาในอายุแพทย์โรคหัวใจในเขตกรุงเทพมหานคร

การสร้างแบรนด์ร้านขนมไทยมธุปายาส

การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับ มิสเตอร์โอฟู๊ดซัพพลายเออร์

การสร้างแบรนด์ยาทาเล็บสูตรน้ำเฮลท์ตี้เนล บาย วีวี่