บริการคลาวด์เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

พฤติกรรมการใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ

A study to understand the factors that affect enterprise in Thailand to move to cloud computing

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง: กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (cloud computing) ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย