A study of English vocabulary learning using the dual coding theory

การพัฒนาการเข้ารหัสเสียงพูดแบบ LD-CELP ที่อัตรา 16 กิโลบิตต่อวินาทีสำหรับการทำงานตามเวลาจริงโดยใช้ TMS320C50

โปรแกรมรับส่งข้อมูล XML Message ผ่าน FIX Protocol โดยการใช้โปรแกรม Eclipse ในการ Coding และใช้ภาษา Java ในการพัฒนา : กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เครื่องบันทึกเสียงพูดดิจิตอลบนพื้นฐาน TMS320c6000 โดยใช้การเข้ารหัสแบบ G.729

การปรับปรุงการตรวจจับข้อผิดพลาดด้วยการเข้ารหัสเชิงเลขคณิต