การส่งเสริมการตลาดด้วยดิจิทัลคอมเมิร์ชของผลิตภัณฑ์ใน่ชุมชนอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของร้านอาหารไทยในกรุงโตเกียว

กลยุทธ์การสื่อสารด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ของธุรกิจอาคารชุดกรณีศึกษา บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผลกระทบของการได้รับอิทธิพลทางจิตวิทยาของผู้บริโภค และ การสื่อสารทางการตลาดแบบได้รับการสนับสนุนของผู้มีอิทธิพลออนไลน์ที่มีต่อการตอบสนองต่อการสื่อสารทางการตลาดของผู้บริโภค

กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาการสื่อสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว