ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกชำระเงินผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น

The significance of regulating virtual currency service businesses in Thailand

Anti-money laundering against virtual currency in case of using bitcoin

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้งาน Bitcoin

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและใช้งานบริการแบบพร้อมเพย์