Anti-money laundering against virtual currency in case of using bitcoin

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้งาน Bitcoin

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและใช้งานบริการแบบพร้อมเพย์

ความตั้งใจที่จะใช้บริการพร้อมเพย์

การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้งานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ “พร้อมเพย์-PromptPay”