การประยุกต์ใช้บอร์ดเกมเพื่อพัฒนาทักษะสื่อสารการแสดง

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกริดเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวในเกม 3 มิติ

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ฝึกทักษะการสังเกต การเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2

เกมส์ผจญภัยไปกับคำศัพท์

การปรับพารามิเตอร์ของสภาพแวดล้อมแบบปรากฏขึ้นเองในเกมด้วยปัญญาประดิษฐ์