การศึกษาการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท จังหวัดกระบี่

สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการ สวิส วัลเลย์ฮิพ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์ธุรกิจทางการตลาด ในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท กรณีศึกษา โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพและโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

ผลกระทบของประสิทธิภาพการจัดการสวัสดิการที่มีต่อความจงรักภักดีของพนักงานโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แนวทางการพัฒนาโรงแรมขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาการปรับปรุงตึกแถวในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี