การพัฒนากรอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง

การพัฒนาระบบเซนเซอร์ตรวจสอบคุณภาพน้ำต้นทุนต่ำส้าหรับติดตามและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเลี้ยงปลาในกระชังด้วย IoT และซอฟต์แวร์รหัสเปิด

การพัฒนาฟังก์ชันเสมือนสำหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์

Study of travel behavior using Wi-Fi probes

เกตเวย์ที่รองรับหลายโพรโทคอลสำหรับอุปกรณ์ไอโอท