การศึกษาความแตกต่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดระหว่างกลุ่มผู้ซื้อเครื่องสำอางผ่านช่องทางออนไลน์และกลุ่มผู้ซื้อเครื่องสำอางผ่านช่องทางออฟไลน์ในเขตกรงุ เทพมหานคร

กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ความงามผ่านช่องทางการค้าแบบดิจิทัล = Strategic Marketing Development for Beauty Products Trading through the Digital Commerce

กลยุทธ์การตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจผลิตจําหน่ายเครื่องดื่มชาเขียว: กรณีศึกษา บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจคอนโดมิเนียมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการโรงแรม Boutique ซ้ำ ในอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี