กลยุทธ์ทางการตลาดและการดําเนินธุรกิจนำเข้าการแสดงกายกรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษาความต้องการผู้บริโภคเพื่อการวางแผนและการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้า Acropass

การศึกษากลยุทธ์การตลาด และกลยุทธ์ธุรกิจในธุรกิจบริการและออกแบบทรงผม : กรณีศึกษาร้าน The Gallery Green Salon

พฤติกรรมการซื้อ กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจร้านหนังสือ Asia Book : บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดวัสดุก่อสร้างออนไลน์ กรณีศึกษา: บริษัท วันสต๊อกโฮม จำกัด