การออกแบบเรขศิลป์เคลื่อนไหวเพื่อสื่อสารต้นแบบตราสินค้าของไทย

The process of designing animation and motion graphics as a visual response to surveyed opinions on hyperreality, reality, and film

การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อส่งเสริมความรู้และทัศนคติต่อการป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง

การผลิตสื่อโมชันกราฟิกเรื่องระบบเสียงรอบทิศทาง 7.1 ชาแนล

การทำความเข้าใจกระบวนการออกแบบข้อมูลสารสนเทศที่เคลื่อนไหวได้ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเสริมให้คนทั่วไปเข้าใจปัญหาที่ซับซ้อน