ศึกษาแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมของญี่ปุ่น

การออกแบบบรรจุภัณฑ์พื้นถิ่นจังหวัดแพร่

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นทุนต่ำสำหรับผ้าไหมทอมือ กรณีศึกษา : กลุ่มชาวบ้านผลิตผ้าไหมทอมือในจังหวัดนครราชสีมา

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับหมูยอ กรณีศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประสิทธิผลของการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อผู้บริโภค