วิเคราะห์การใช้คำยืมภาษาอังกฤษในข่าวบันเทิงหนังสือพิมพ์รายวัน

ผลการใช้กระบวนการสืบเสาะเป็นฐานที่มีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

คำยืมภาษาตระกูลมอญ-เขมรในภาษาไทยถิ่นเหนือ

คำยืมภาษาจีนในวรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี : การศึกษาเชิงสังคมและวัฒนธรรม

การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวกับคำยืมภาษาบาลีสันสกฤต