กลวิธีในการนำเสนอเนื้อหาและการใช้ภาษาในนวนิยาย ของ รอมแพง

กลวิธีทางภาษาและแนวคิดของนักเขียนการ์ตูนในหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่

กลวิธีการแต่งและแนวคิดในนวนิยายชุดความสุขของกะทิ โดย งามพรรณ เวชชาชีวะ

กลวิธีการแต่งนวนิยายแฟนตาซี กรณีศึกษา กัลยาณี สุขษาสุณี