การพัฒนาหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนปวาเก่อญอบ้านแม่กองคาสู่การเป็นสินค้าชุมชน

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา = People’s Participation of Local Wisdom Conservation Khlongdan Sub-District Ranod District Songkhla Province

การสืบทอดอัตลักษณ์ของคนอีสานในชุมชนตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี = Isan Identity Reproduction of Isan People in Saton Tambon Community Soidao District, Chanthaburi Province

ภูมิปัญญาการทำนาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง