การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกรณีทดสอบจากการเปลี่ยนแปลงส่วนต่อประสานกับผู้ใช้สำหรับโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แอนดรอยด์

การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ของ ระบบประเมินศักยภาพพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

การทวนสอบความต้องกันระหว่างการออกแบบโปรแกรมส่วนต่อประสานผู้ใช้และแบบจำลองการออกแบบซอฟต์แวร์จากความสัมพันธ์ของส่วนประกอบ

แบบรูปการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์พกพาบนแพลตฟอร์มไอโอเอส:ส่วนการนำเข้าและการจัดการข้อมูลและเนื้อหา

Re-design of marketing dashboard for supporting marketing manager in data analysis-Thai retailer perspectives