การศึกษาและพัฒนารูปแบบฉากแอนิเมชั่นแมทเพ้นติ้งจากแนวคิดของ ดีแลน โคล กรณีศึกษาภาพยนตร์ส่งเสริมความงดงามของโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

The Effects of Digital Video Technology On Modern Film

The Director’s Method in Contemporary Visual Effects Film: The Influence of Digital Effects on Film Directing