พฤติกรรมการใช้ยูทูปและประเด็นจริยธรรมทางข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้ยูทูบในประเทศไทย

Just click play: A content analysis of YouTubers

“The influence of YouTubers on teenagers An overview of the influence Dutch YouTubers have on their teenage viewers and to what extent this influence is good or bad”

Personal branding strategies of influential Youtubers and perceptions of Thai millennials toward them

ปัจจัยจากการใช้สื่อออนไลน์ยูทูปที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในประเทศไทย กรณีศึกษา บิวตี้บล็อกเกอร์