รู้เท่ารู้ทัน : “AI” หรือ “ปัญญาประดิษฐ์”

รู้จักปัญญาประดิษฐ์ ( AI ) จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ AI คิดแทนมนุษย์

ปัญญาประดิษฐ์( AI)ผู้ช่วยใหม่โลกลงทุน

How artificial intelligence will change your world in 2019, for better or worse