การสร้างธุรกิจใหม่ ด้วยเทคโนโลยี IoT :ต่อยอดจากผลงานวิจัยสู่ก้าวใหม่ของ NETPIE

Top 10 IoT(Internet Of Things) Projects Of All Time | 2019

IoT application in Smart Cities