Startup 101 : (2/5) การนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) : สิ่งที่ควรทำ

Startup 101 : (1/5) การนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) : สิ่งที่ไม่ควรทำ

เจาะลึกเทคนิคการทำ Pitch Deck ไฟล์พรีเซ้นท์นำเสนอผลงานสำหรับ Startup | Startup World | EP.4 |

นำเสนอไอเดียธุรกิจอย่างไร ให้นักลงทุนสนใจ – Startup Pitching | นำเสนอธุรกิจ | นำเสนอผลงาน

Business Opportunity Presentation THAI – การนำเสนอโอกาสทางธุรกิจ