หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ โดย ผอ หนุ่ม ครับ

การคิดวิเคราะห์

คิดและทักษะการคิด

การคิดเชิงวิพากษ์

ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนยุค 4.0 ด้วยแผนภาพ Venn Diagram