สื่อการเรียนรู้เรื่อง คิดแบบสังเคราะห์

การส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์แยกแยะ หรือ Critical thinking

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การพัฒนาตนเอง ตอน: การคิดแบบ Critical Thinking

การคิดเชิงวิพากษ์ EP 2