พัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) | R U OK EP.166

ทักษะ Ciritcal Thinking กับการตลาด

การฝึกสร้าง Critical Thinking ให้คนในองค์กร

3 พื้นฐานสำคัญของ Critical Thinking

อุปนิสัยของคนที่มี Critical Thinking