ตอนที่ 20 บทสรุป

ตอนที่ 19 การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. และอนุสัญญาฯ

ตอนที่ 18 ประเภทรายการที่เสนอต่อยูเนสโก (2)

ตอนที่ 17 ประเภทรายการที่เสนอต่อยูเนสโก (1)

ตอนที่ 16 อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษา มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (2)