พัฒนาการศึกษาไทย 4.0 สู่ ศตวรรษที่ 21

ลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learners)

เปรียบเทียบครูยุคเก่ากับครูยุคใหม่ ต่างกันอย่างไร ในยุคลูกศิษย์ศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

3 พื้นฐานสำคัญของ Critical Thinking

การฝึกสร้าง Critical Thinking ให้คนในองค์กร