AR (Augmented Reality) เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง

“เมิร์จเรียลลิตี้” (MR-Merged Reality) ที่สุดของโลกแห่งประสบการณ์

เทคโนโลยีโลกเสมือนก้าวสู่โลกความจริง Virtual Reality (VR) , Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (MR)