ดิจิทัลไทยแลนด์ กับการส่งเสริมห้องสมุดและสังคมแห่งการเรียนรู้

ร่องรอยดิจิตอลขององค์กรมนุษยธรรมทำให้ผู้คนตกอยู่ในความเสี่ยงได้อย่างไร?

DIGITAL LIFE เรื่องที่ 7 ความปลอดภัยยุคดิจิทัล

How to control your digital footprints

Digital footprints