เทคนิคทำให้ธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจชุมชนอยู่รอดได้

ธุรกิจชุมชน-วิสาหกิจชุมชม