เด็กไทยคิดเองไม่เป็น เพราะบ้านเราไม่ได้สอน หรือไม่เคยสอน Critical Thinking

Critical Thinking

ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

ผลพลอยได้ของการเรียน Coding

แก้ปัญหาอนาคตเป็น ทักษะที่เด็กยุคใหม่ต้องมี