เทคนิคการแต่งบทร้อยกรองให้มีวรรณศิลป์

จากวรรณศิลป์สู่คีตศิลป์

‘กลบท’ วรรณศิลป์ซ่อนปริศนา และบทกวีพิสดาร

กลวิธีทางวรรณศิลป์ในเพลง