คำถามถึงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เรากำลังพัฒนาหรือสร้างความเหลื่อมล้ำทับซ้อน

มาฝึกฝนทักษะ 5I เพื่อเป็นนวัตกรในศตวรรษที่ 21

ทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับครูยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21

8 ทักษะที่ไม่ว่าจะเด็กและผู้ใหญ่ก็ต้องมีเพื่อพร้อมรับกับอนาคต ตอนที่ 2: รู้จักแก้ปัญหา และจดจำนำมาใช้

Complex Problem Solving ทักษะจำเป็นในอนาคต เพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจที่ยั่งยืน