Title
อย่าให้ราคาฆ่าแบรนด์Article
เสนอราคาสินค้าส่งออกอย่างไรจึงจะขายได้Article
เรื่องสำคัญหลังจุดทศนิยมArticle
กลยุทธ์ราคาสินค้าใหม่Article
SMEs กับการตั้งราคาผลิตภัณฑ์Article
กลยุทธ์การกำหนดราคาสินค้าและบริการจากข้อมูลทางด้านต้นทุนArticle
การพยากรณ์อุปสงค์เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ (2)Article
การพยากรณ์อุปสงค์เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ (1)Article
ความสัมพันธ์ของการพยากรณ์อุปสงค์และการบริหารสินค้าคงคลังArticle
อิทธิพลของการรับรู้ถึงตราต่อการกำหนดราคาหนังสือของร้านค้าบนอินเทอร์เน็ตArticle
สงครามราคา : วิธีเอาชนะและเอาตัวรอด = Price war : how to fight a price warBook
Market and sales forecasting : a total approachBook
Sales and market forecasting for entrepreneursBook
Sales forecasting managementBook
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคาBook
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา. หน่วยที่ 9-15 = Product and price managementBook
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา. หน่วยที่ 1-8 = Product and price managementBook
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา = Product and price managementBook
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา = Product and price policiesBook
The New Sales Manager : Challenges for the 21st CenturyE-Book