Title
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมJournal
กระแสวัฒนธรรมJournal
มนุษยศาสตร์สารJournal
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Journal
ภาษาและภาษาศาสตร์Journal
ดำรงวิชาการJournal
วิเคราะห์การใช้คำยืมภาษาอังกฤษในข่าวบันเทิงหนังสือพิมพ์รายวันThesis/Dissertations
ผลการใช้กระบวนการสืบเสาะเป็นฐานที่มีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยThesis/Dissertations
คำยืมภาษาตระกูลมอญ-เขมรในภาษาไทยถิ่นเหนือThesis/Dissertations
คำยืมภาษาจีนในวรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี : การศึกษาเชิงสังคมและวัฒนธรรมThesis/Dissertations
การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวกับคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตThesis/Dissertations
การศึกษาคำยืมภาษาอังกฤษในพระนิพนธ์เรื่อง “สาส์นสมเด็จ”Thesis/Dissertations
การประเมินระดับความยากง่ายของข้อความด้วยวิธีการสกัดคำยืมจากข้อความภาษาไทยThesis/Dissertations
การปรับเปลี่ยนพยัญชนะในคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทยThesis/Dissertations
การใช้คําภาษาต่างประเทศในภาษาไทยThesis/Dissertations
อิทธิพลของคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตต่อภาษาไทยArticle
อักขรวิธี: อิทธิพลของภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตที่มีต่อภาษาไทยArticle
ศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยชาวพุทธไทยที่ทำให้เข้าใจพระพุทธศาสนาผิดArticle
วัฒนธรรมทางภาษาในสาส์นสมเด็จArticle
รูปคํายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคําฉันท์Article