Title
ผู้ไทกะตากจากมหาไซถึงโนนหอม : การศึกษาพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมArticle
ปาฐกถาธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) : อุดมการณ์ ความเชื่อในสังคม และความจริงในพระพุทธศาสนาArticle
ปริศนาคำทาย : วัฒนธรรมภาษาไทยเพื่อการสื่อสารArticle
ประเพณีไทยภาคกลาง : การศึกษาวิเคราะห์ด้านภาษาและวัฒนธรรมArticle
ปฏิบัติการทางวาทกรรมในวัฒนธรรมสมัยนิยมผ่านเพลงลูกทุ่งไทยArticle
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอันตรภาษาในเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์: วัจนกรรมขอโทษArticle
เนื้อหาและภาษาในบทเพลงถึง “พ่อ” : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรArticle
ธรรมดาสอนโลก : การผสมผสานสัญญะทางวัฒนธรรมระหว่างพุทธศาสนากับความเชื่อในวิถีชาวบ้านArticle
ตัวบ่งชี้ทางภาษาแสดงความลังเลไม่มั่นใจ:ลักษณะทางภาษาที่ใช้จำแนกคำให้การจริงและเท็จArticle
“เด็กดีต้องทำบุญ” ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมสื่อสำหรับเด็ก ที่ผลิตโดยวัดพระธรรมกายArticle
เครือข่ายความเข้มแข็งด้านการใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยทรงดำในจังหวัดสุราษฎร์ธานีArticle
คําเรียกผีและความเชื่อเรื่องผีในภาษาไทยถิ่นเหนือArticle
คําเชื่อมบอกเหตุในภาษาไทยถิ่นใต้: กรศึกษาเชิงประวัติArticle
ค่านิยมอุดมการณ์ และรูปแบบการสื่อสารที่แสดงถึงลักษณะทางวัฒนธรรมของคนไทยArticle
ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับภาพตัวแทนทัวร์จีนในเว็บไซต์พันทิป: การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์Article
ความเชื่อร่วมเรื่องเครื่องรางของขลังในเมืองชายแดนไทย-ลาวArticle
ความคิดที่เชื่อว่ามีอยู่ก่อน ในเรื่องสั้น “สงบงงในดงงู”: แนวทางวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์Article
ขนบนิยมในภาษาไทยArticle
การสังเคราะห์และแนวโน้มการทำงานวิจัยด้านภาษาศาสตร์สังคมArticle
การสื่อสารเพื่อสืบทอดภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนครArticle